ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : งานชุมนุมนักเรียนไทยในไต้หวันครั้งที่ 3 ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : งานชุมนุมนักเรียนไทยในไต้หวันครั้งที่ 3

            เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในไต้หวัน  (TSAT : Thai Students Association in Taiwan) จัดงานชุมนุมนักเรียนไทยครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Sheraton Grand Taipei โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นประธานในการเปิดงาน  
            งานชุมนุมนักเรียนไทยในไต้หวันจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พบปะและทำความรู้จักกับทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเป็นการเสริมสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนไทยในไต้หวัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยงานชุมนุมฯ ดังกล่าว มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 180 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี - เอก รวมทั้งนักเรียนภาษาและนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วย
           งานชุมนุมฯ ในครั้งนี้ สมาคมนักเรียนไทยในไต้หวันได้เชิญนายดำรง พุฒตาล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของนิตยสารคู่สร้างคู่สม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของภูมิรัฐศาสตร์ที่เรียกว่าบูรพาภิวัฒน์ โดยกล่าวว่า เทคโนโลยีทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป เทคโนโลยีช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของคนให้สะดวกสบายขึ้น สร้างโอกาสและงานใหม่ๆ แต่ขณะเดียวกันก็มาทดแทนงานของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้านด้วย ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาซึ่งถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยต้องค้นหาตัวเองให้เจอ และเสาะหาความรู้และสร้างทักษะเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องเทคโนโลยี หรือทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคตต่อไป