ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ TCWC-Children Home ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ TCWC-Children Home

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ TCWC-Children Home ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีปัญหาหรือถูกทารุณกรรม จนศาลไม่สามารถให้อยู่ในความดูแลของบิดามารดาได้