ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / Announcement on the Royal Title of His Majesty the King ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / Announcement on the Royal Title of His Majesty the King

ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
 
Announcement on the Royal Title of His Majesty the King