ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 น.ส. สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ไทเป โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัทเอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการไต้หวันได้พบปะและสร้างเน็ตเวิร์คระหว่างกัน โดยในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเสวนาเรื่อง “Thailand Capital of Health and Wellness Destination” มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพที่เกี่ยวข้องของไทยและไต้หวันเข้าร่วมกว่า 44 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพของไต้หวัน จำนวน 30 ราย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย จำนวน 14 ราย