ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยพบปะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยพบปะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมฟังบรรยาย พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 22 คน ที่มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อหลักสูตร "The Study Program for Inbound Students at College of Nursing" ของ Taipei Medical University

ในช่วงการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในไต้หวัน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาเป็นแนวคิดเพื่อปรับใช้ในประเทศไทยซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มนี้ยังได้มีโอกาสนำเสนอเกี่ยวกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาหลักสูตรพยาบาลในประเทศไทย และระบบสุขภาพของไทยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไต้หวันอีกด้วย