ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ ได้พบกับ Ms. Lin Chiu Yan อธิบดีสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน เพื่อมอบหนังสือชื่อ "Report Regarding Some Aspects of the Situation in Nanking" โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (นายต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูตไทยคนสุดท้ายที่ประจำการ ณ กรุงหนานกิง ในปี ค.ศ. 1949 ให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน เพื่อเก็บรักษาเป็นข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์

ในการนี้ อธิบดี Lin พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆจำนวน 6 คน ได้ให้การต้อนรับ โดยอธิบดี Lin ได้กล่าวถึงประวัติ ภารกิจและหน้าของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน ความร่วมมือกับไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานระหว่างกัน และหวังว่าจะมีความร่วมมือในอนาคตมากขึ้น จากนั้น อธิบดี Lin ได้พาผู้อำนวยการใหญ่ฯ เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์จดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่รวบรวมเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เป็นกระดาษ ภาพถ่าย วิดีโอ โดยเอกสารเหล่านี้จะนำมาเข้าระบบดิจิตอล เพื่อปรับให้ทันยุคสมัย ทั้งนี้ สำนักจดหมายเหตุยังได้นำเอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน ในอดีตมาให้ชมด้วย