ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานสัมมนา“Knowledge Bank Project 2017 :  Build Your Future : Learning from Taiwan” ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานสัมมนา“Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan”

ข่าวสารนิเทศ

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานสัมมนา“Knowledge Bank Project 2017 :

Build Your Future : Learning from Taiwan”

 

            สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้จัดงานสัมมนา “Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan" ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2560 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของไทยต่าง ๆ โดยนำวิทยากรชาวไต้หวันผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญพิเศษจากมูลนิธิ/ ธุรกิจ startups จำนวน 5 ราย มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มีแนวคิดริเริ่มในการทำธุรกิจสร้างสรรค์แก่นิสิต/นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดงานสัมมนาฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า จัดงานสัมมนาฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมเปิดงานสัมมนาฯ โดยมีนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 120 คน

            ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ ได้นำคณะวิทยากรเข้าเยี่ยมชม              การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือถึงโอกาสความร่วมมือด้านการศึกษา เศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงประเด็นการดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 ระหว่างไทยกับไต้หวัน

             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า จัดงานสัมมนาฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 17201 ห้องประชุม IUP (Meeting Hall) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมเปิดการสัมมนาฯ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน

            ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน จัดงานสัมมนาฯ รอบพิเศษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใต้โครงการฝึกอบรมข้าราชการ Future Team สศช. รุ่นที่ 6   โดยมีผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ และนายมนตรี บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเปิดงานสัมมนาฯ และมีข้าราชการรุ่นใหม่ของ สศช. เข้าร่วมอบรมประมาณ       30 คน จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ ได้นำคณะวิทยากรเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับและบรรยาย รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือการทำธุรกิจสาขาใหม่ ๆ ระหว่างไต้หวันกับไทย และการขยายกิจการของไต้หวันในประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า จัดงานสัมมนาฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง Slope อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเปิดการสัมมนาฯ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 150 คน

            ในการสัมมนาทั้ง 4 ครั้ง ข้างต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังทั้งหมดประมาณ 400 คน โดยวิทยากรชาวไต้หวันที่สำนักงานการค้าฯ ได้เชิญมาให้การบรรยาย ได้แก่ 1) Professor Paul Hsu ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า และให้คำปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจ  2) Ms. Josephine Zhao ประธานมูลนิธิ Epoch Foundation ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของภาคเอกชนไต้หวัน มีโครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ 3) Ms. Yuchi Lai Public Relations Manager ของ บ. Greenvines ซึ่งเป็น startup มุ่งในด้านความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความคิดริเริ่มจากถั่วงอก (จากพืชชนิดต่าง ๆ อาทิ broccoli, red cabbage) ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับรางวัลจำนวนมาก 4) Mr. Anthony Wei ประธาน บ. GAIUS Auto นวัตกรรมและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาระบบการจราจรอัจฉริยะ ปัจจุบัน GAIUS มีความร่วมมือกับ Renault ของฝรั่งเศส 5) Mr. David Chen ประธาน บ. Gliacloud พัฒนา AI video Platform ที่สามารถประมวลข้อมูลและ             สร้าง video เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาได้ทันที ซึ่งGliacloud เป็น startup ที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายทางความคิดให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือผู้ประกอบการใหม่รุ่นเยาว์ได้เริ่มมองหาช่องทางทำธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ และมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์และนวทางจากนักธุรกิจไต้หวันที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งจะช่วยสร้างนักธุรกิจ    รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ให้แก่ประเทศไทยในอนาคต

            สำนักงานการค้าฯ ได้จัดการสัมมนาภายใต้โครงการ Knowledge Bank Project มาอย่างต่อเนื่องเป็น                   ปีที่  5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้จากไต้หวันที่เหมาะสมกับการพัฒนาของไทยไปเผยแพร่แก่                ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศและสนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาลไทยด้วย