ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : การพบปะเครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยในไต้หวัน ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : การพบปะเครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยในไต้หวัน

            เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะผู้แทนจากชมรมนักเรียนไทยในไต้หวัน (TSAT : Thai Students Association in Taiwan) ได้เข้าพบนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และนางสุขพักตร์ บาร์เนท หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในไต้หวันอย่างเป็นทางการ

            คณะผู้แทนฯ ชี้ว่าปัจจุบันมีชมรม/สมาคมนักเรียนไทยในไต้หวันตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งยังถือเป็นเครือข่ายขนาดย่อม และแม้ว่าปัจจุบันจะมีชมรมนักเรียนไทยภายใต้ชื่อ TSAT ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนไทยในไต้หวันผ่านทางเฟสบุคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้มีการจัดตั้งสมาคมฯ อย่างเป็นทางการและโดยที่ปัจจุบันมีนักเรียนไทยในไต้หวันประมาณ 1,500 คน ศึกษาอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ในไต้หวัน หากสามารถจัดตั้งสมาคมนักเรียนในไต้หวันอย่างเป็นทางการได้ ก็จะทำให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เป็นเวทีในการแบ่งปันประสบการณ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของนักเรียนไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนักเรียนไทยในไต้หวันจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอีกด้วย พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้เสนอแนวคิดกิจกรรมที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนไทย อาทิ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ การสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพ โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการค้าฯ และคาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในไต้หวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของสมาคมฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2561

            รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนฯ อย่างเป็นกันเองและได้อธิบายถึงภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานการค้าฯ และโครงการที่จะมีขึ้นภายในปี 2561 โดยเฉพาะโครงการที่จะเป็นโอกาสให้นักเรียนไทยได้หาประสบการณ์ และได้เน้นย้ำว่าสำนักงานการค้าฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนไทยในไต้หวัน รู้สึกยินดีกับคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่รู้จักสร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียนโดยการสละเวลาว่างมาทำประโยชน์ให้กับชุมชนไทยในไต้หวัน พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมความสามัคคีของสมาคมฯ ที่จะสามารถเป็นส่วนช่วยในการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมมือจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้เสนอแนะการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนไทยในเมืองต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีไทย การทำกิจกรรมจิตอาสา CSR โดยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยยินดีสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนไทย ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศที่ต้องช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในไต้หวัน และสำนักงานการค้าฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาชี้แนะในการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในไต้หวันอย่างเป็นทางการ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการค้าฯ ประสานข้อมูลกับคณะผู้แทนฯ ต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการจัดกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในเดือนมีนาคม