ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ไต้หวันส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวก้าวสู่ยุค 5.0 ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ไต้หวันส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวก้าวสู่ยุค 5.0

            เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ สนง. การค้าฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   ของบริษัท Season Farm จำกัด (Season Farm Technology Co., Ltd) รวมถึง การจัดการเกษตรยุคใหม่ด้วย โรงเพาะการเกษตรออแกนิคพลังงานสีเขียว ณ เมืองไถหนาน

            Season Farm เป็นบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการวิจัยด้านวิทยาศาตร์เพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาโรงเพาะการเกษตรออแกนิคพลังงานสีเขียวให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว 5.0 แห่งแรกของไต้หวัน

            ในโอกาสดังกล่าว บริษัทฯ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น

            1) อุปกรณ์แปรความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Hot Saucer)

                อุปกรณ์แปรความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Hot Saucer) มีลักษณะคล้ายจานดาวเทียมที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่กระบวนการแปรพลังงานไฟฟ้า (Hot Saucer - High temperature resistance - Preheating furnace - Existing boiler)

                โดยระหว่างกระบวนการดังกล่าวจะแปรพลังงานไฟฟ้าจำนวนพลังงานที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะแก่อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Industry) อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นต้น (เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) สามารถประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้ร้อยละ 80 และลดพลังงานไฟฟ้าทั่วไปกว่าร้อยละ 50 - 80)

                นอกจากนี้ ระบบการแปรไฟฟ้าดังกล่าวยังสามารถผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ (Water Production) และน้ำที่มีอุณภูมิและคุณภาพที่มีมาตรฐานเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาอีกด้วย   

          2) แผงโซล่าร์เซลล์ IPV (IPV Solar Intelligent Power System)

                แผงโซล่าร์เซลล์ IPV มีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (power generation capacity) 300 วัตต์ โดยใช้แผ่นโซล่าร์เซลล์เพียง 7 แผ่น (จากปกติ 66 แผ่น) ระยะเวลานานถึง 24 ชั่วโมง/วัน

 

          3) โรงเพาะการเกษตรออแกนิคพลังงานสีเขียว

                โรงเพาะการเกษตรออแกนิคที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรตลอด 4 ฤดู เช่น ถั่วงอก สตรอว์เบอร์รี เห็ดนางฟ้า (โรงเพาะการเกษตร 1 แห่ง สามารถผลิตเห็ดนางฟ้าได้จำนวน 100 ก้อน)โดยผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดสารพิษและสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย รวมทั้งมีการเพาะเลี้ยงปลาโดยใช้น้ำจากอุปกรณ์แปรความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Hot Saucer) อีกด้วย

                ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ ให้ความเห็นว่า "ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม จึงหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสมีความร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวัน ในด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตรออแกนิคที่ใช้พลังงานสีเขียวมากขึ้น เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ยกระดับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลักดันเกษตกรไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก"

            สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Season Farm ได้ที่ : http://www.fefg.com.tw/