ประกาศ | Announcements : การรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : การรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศ

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

เรื่อง การรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

------------------------------------

               ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงตระหนักพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีถึงความจงรักภักดีของอาณาประชาราษฎร์ ที่พรั่งพร้อมกันมา
ถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลาย ด้วยเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมกันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ

               ในการนี้ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จึงเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ในส่วนที่จัดขึ้นในไตัหวัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               1. วัน เวลา รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2560 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

               2. สถานที่รับสมัคร: ฝ่ายกงสุล สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

               3. คุณสมบัติผู้สมัคร: ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป

               4. หลักฐานการสมัคร: บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และ ใบสมัคร (เอกสารแนบ)

                           สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี: สูติบัตร ทะเบียนบ้าน และ ใบสมัคร (เอกสารแนบ)

                                ***ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น***

               5. ผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทานดังนี้: บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน

               6. ประเภทของงานในส่วนที่จัดขึ้นในไต้หวัน :

 

ลำดับ

ประเภทงาน

รายละเอียด

1

งานดอกไม้จันทน์

ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จัดซุ้ม  การแจก-รับ-เชิญดอกไม้จันทน์ และการจัดระเบียบแถวประชาชนในการถวายดอกไม้จันทน์

2

งานประชาสัมพันธ์

ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รวมถึงดูแลต้อนรับ

3

งานขนส่ง

ช่วยรับส่งประชาชนที่ต้องการมาเข้าร่วมในงานพระราชพิธี

4

งานบริการประชาชน

ช่วยดูแลให้บริการประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                   1 กันยายน 2560

                                                                                                                       สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย