ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของดการให้บริการระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของดการให้บริการระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของดการให้บริการด้านหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน สัญชาติ นิติกรณ์ และอื่นๆ ระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลตรุษจีน สำนักงานการค้าฯ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ Hotline ของสำนักงานการค้าฯ ที่ +886-952-238-931
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
14 กุมภาพันธ์ 256