ประกาศ | Announcements : แบบคำลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในไต้หวัน) ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : แบบคำลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในไต้หวัน)


ดาวน์โหลดแบบคำลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในไต้หวัน)ได้ ที่นี่