ธุรกิจ / Business

ข้อมูลทางการค้า : ภาพรวมทางการค้า ไทย-ไต้หวัน

มูลค่าการค้า

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 มีมูลค่า 414,992 ล้านบาท และปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 304,138.40 (ลดลงจากมูลค่าการค้าช่วง ม.ค. - ก.ย. ในปี 2560 ร้อยละ 3.88) โดยในปี 2560 ไทยส่งออกไปยังไต้หวันจำนวน 135,848.97 ล้านบาท และไทยนำเข้าจำนวน 279,143.24 ล้านบาท และ

ปี 2561 (ม.ค. ถึง ก.ย.) ไทยส่งออกไปยังไต้หวันจำนวน 96,150.08 ล้านบาท (ลดลงจากการส่งออกในช่วง ม.ค. - ก.ย. ในปี 2560 ร้อยละ 7.32) และไทยนำเข้าจำนวน 207,988.32 ล้านบาท (ลดลงจากการนำเข้าในม.ค. - ก.ย. ในปี 2560 ร้อยละ 2.20)  ในปี 2560 ไทยขาดดุลการค้าให้กับไต้หวัน 111,838.24 ล้านบาท (ดุลการค้า -2.68) โดยไต้หวันเป็นคู่ค้าลำดับที่ 12  ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 12 ของไต้หวัน

สินค้าส่งออกของไทย

แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย

สินค้านำเข้าจากไต้หวัน

แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ  เครื่องจักรไฟฟ้า

การลงทุนของไต้หวัน

ในไทย

ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีธุรกิจไต้หวันที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,552 ล้านบาท โดยไต้หวันอยู่ที่ลำดับที่ 9 ในการจัดลำดับประเทศ/ ต่างชาติ ที่มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดในไทย

การท่องเที่ยว

 

 

 

ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)  ชาวไต้หวันมาไทย 522,728 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.84 จากปี 60 ในช่วงเวลาเดียวกัน)

ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)  ชาวไทยไปไต้หวัน  214,634 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.69 จากปี 60 ในช่วงเวลาเดียวกัน)

คนไทยในไต้หวัน

ก.ค. 2561 มีคนไทยในไต้หวันประมาณ 65,632 คน เป็นแรงงาน 60,800 คน /มีคนไต้หวันในไทยประมาณ 57,614 คน

 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561