ข่าวกงสุล | Consular News : คู่มือประชาชน เรื่องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 News

ข่าวกงสุล | Consular News : คู่มือประชาชน เรื่องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศ

 

ด้วย พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน มีผลใช้บังคับแล้ว ณ วันที่ 21 ก.ค. 2558  

 

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เรื่อง งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ซึ่งระบุเงื่อนไข รายการเอกสาร ขั้นตอนและระยะเวลา ในการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

 

ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวได้จาก 3 ช่องทาง คือ

1) เอกสารคู่มือที่มีไว้ ณ ช่องรับคำร้องที่สำนักงานการค้าฯ

2) เวบไซต์สำนักงานการค้าฯ (www.tteo.org.tw) และ

3) Facebook สำนักงานการค้าฯ (www.facebook.com/TTEOTAIPEI)

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

 

21 กรกฏาคม 2558

ไฟล์แนบ