ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 7 ธ.ค. 2560 News

ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 7 ธ.ค. 2560

ประกาศ

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้บริการกงสุลสัญจรด้านงานหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์ และงานนิติกรณ์ที่เมืองไถจง 

ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้

วันให้บริการ: วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

สถานที่ให้บริการ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานไถจง

เลขที่ 309 ชั้น B1 ถนนไถวันต้าเต้า เอ้อต้วน เมืองไถจง

(ที่อยู่เดิม: เลขที่ 201 ถนนจงก่าง อีต้วน เมืองไถจง)

เวลายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง:

10:00 – 14:00 .

ผู้ร้องสามารถลงชื่อเพื่อเข้าคิวขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าในแต่ละครั้งได้

ที่ facebook ชื่อ TTEO

*ผู้ที่ลงชื่อแล้วไม่มาโดยไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิการจองคิวในครั้งต่อไป*

โดยที่สำนักงาน ฯ ได้ยกเลิกการให้บริการด้านการตรวจลงตรา

นอกสถานที่แล้ว  ผู้ประสงค์จะขอตรวจลงตราเข้าประเทศไทยโปรดยื่นขอตรวจลงตราที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                  

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

28 พฤศจิกายน 2560