ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 8 ก.พ. 2561 News

ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 8 ก.พ. 2561

ประกาศ
 
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้บริการกงสุลสัญจรด้านงานหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์ และงานนิติกรณ์ที่เมืองไถจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
 
วันให้บริการ: วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 
สถานที่ให้บริการ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานไถจง
เลขที่ 309 ชั้น B1 ถนนไถวันต้าเต้า เอ้อต้วน เมืองไถจง
(ที่อยู่เดิม: เลขที่ 201 ถนนจงก่าง อีต้วน เมืองไถจง)
 
เวลายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง: 10:00 – 14:00 น.
ผู้ร้องสามารถลงชื่อเพื่อเข้าคิวขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าในแต่ละครั้งได้ ที่ facebook ชื่อ TTEO
 
หมายเหตุ
- หากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่มาก สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการทำกงสุลสัญจรเป็นครั้งถัดไป
- ผู้ที่ลงชื่อแล้วไม่มาโดยไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิการจองคิวในครั้งต่อไป
- สำนักงาน ฯ ได้ยกเลิกการให้บริการด้านการตรวจลงตรานอกสถานที่แล้ว ผู้ประสงค์จะขอตรวจลงตราเข้าประเทศไทยโปรดยื่นขอตรวจลงตราที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
        จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
31 มกราคม 2561