ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 19 เม.ย. 2561 News

ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศ แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดกงสุลสัญจร (ไถจง) วันที่ 19 เม.ย. 2561

ประกาศ

 

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้บริการกงสุลสัญจรด้านงานหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์ และงานนิติกรณ์ที่เมืองเกาสง ประจำเดือน เมษายน 2561 ดังนี้

 

วันให้บริการ:

วันพฤหัสฯ ที่ 26 เมษายน 2561

 

สถานที่ให้บริการ:

 

สำนักงานแรงงานไทยเมืองเกาสง

เลขที่ 80ชั้น 14-4 ถนนหมินจู๋ 1 เขตซันหมิน เมืองเกาสง

 

เวลายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง:             10:00 – 14:00 .

ผู้ร้องสามารถลงชื่อเพื่อเข้าคิวขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าในแต่ละครั้งได้ ที่ facebook ชื่อ TTEO

 

หมายเหตุ

- หากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่มาก สำนักงานการค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการทำกงสุลสัญจรเป็นครั้งถัดไป

- ผู้ที่ลงชื่อแล้วไม่มาโดยไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิการจองคิวในครั้งต่อไป

- สำนักงานการค้าฯ ได้ยกเลิกการให้บริการด้านการตรวจลงตรานอกสถานที่แล้ว ผู้ประสงค์จะขอตรวจลงตราเข้าประเทศไทยโปรดยื่นขอตรวจลงตราที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

        จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                               

                

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

18 เมษายน 2561