เกี่ยวกับเรา / About Us

เจ้าหน้าที่

List of TTEO Officers

1. Mr. Thongchai Chasawath Executive Director
    ธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่
   
2. Deputy Executive Director
   รองผู้อำนวยการใหญ่
   
3. Ms. Wadhanee Xivivadh Economic Affairs
    วัฒนี ชีวีวัฒน์ ฝ่ายเศรษฐกิจ
   
4. Ms. Sukpuck  Barnett Information/ Protocol/ Thai Community
   สุขพักตร์ บาร์เนท ฝ่ายสารนิเทศ พิธี ชุมชนไทย
   
5. Ms. Pemikar Lusananon Protection/ Services for Thai Nationals
    เปมิกา ลุสนานนท์ ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย/ พิธี
   
6. Ms. Waraporn Chompoonutjinda Visa/ Politics
     วราภรณ์ ชมพูนุทจินดา ฝ่ายตรวจลงตรา การเมือง
   
7. Ms. Wassana Pramulmuang Administration
   วาสนา ประมูลเมือง ฝ่ายสารบรรณ
   
8. Ms. Arunluck Imsub Finance
   อรุณลักษณ์ อิ่มทรัพย์ ฝ่ายคลัง

 

Thai Trade Office
TWTC Rm. 7E10, 5 Xinyi Rd., Sec. 5, Taipei 11011, Taiwan

Tel. (88-62) 2723-1800 to 2
Fax: (88-62) 2723-1821
E-mail : thaicom.taipei@msa.hinet.net

Ms. Nannatee Wiboonchutikula,       Director (Trade)
นันท์นที วิบูลชุติกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ไทเป

 

 

Labour Division (Taipei)
10 F, No. 151 Hsin Yi Rd., Sec. 3, Taipei 106, Taiwan

Tel. (88-62) 2701-1413 # 206, 209, 210
Fax: (88-62) 2701-1433
E-mail :manila@mol.go.th

Ms. Lupthawan Walsh Director (Labour)
ลัพธวรรณ วอลช์ ผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงาน ไทเป

 

Mr. Tosapol Sumanont  Deputy Director (Labour)
ทศพล สุมานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงาน ไทเป

 

Labour Division (Kaohsiung)
Kaohsiung, Taiwan

Tel. (88-67) 392-7620, 395-8745
Fax: (88-67) 392-5914

E-mail : labour_kaosiung@hotmail.com

Ms.Kaewjai Satchawetha Director (Labour)
แก้วใจ สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงาน เกาสง
   
Ms. Kanjana Ekkabutra Deputy Director/ Counsellor (Labour)
กาญจนา เอกบุตร รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน เกาสง

 

Thailand Board of Investment
TWTC Rm. 3E40, No. 5, Xin-yi Rd., Sec. 5, Taipei 110 , Taiwan

Tel. (88-62) 2345-6663
Fax: (88-62) 2345-9223
E-mail :
taipei@boi.go.th

Ms. Ratanawimon Naree Sukreekhet Director (Investment)
รัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ไทเป

 

Tourism Division
13 F Boss Tower, No.109-111 Sonjiang, Taipei, Taiwan

Tel. (88-62) 2502-1600
Fax: (88-62) 2502-1603
E-mail : tattpe@ms3.hinet.net

Mr. Chookiet Potito

Director (Tourism)

ชูเกียรติ โพธิโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานไทเป
   
Mr. Saksakul Suprakritanan Deputy Director (Tourism)
ศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์

รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานไทเป