บริการคนไทย / Services for Thai Citizens

สละสัญชาติ/การรับรองเอกสาร/นิติกรณ์ : การขอรับรองลายมือชื่อ/ใบขับขี่ไทย/หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือให้ความยินยอม

การขอรับรองลายมือชื่อ รับรองใบขับขี่ไทย หนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม  

 

เอกสารและหลักฐาน

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย และ/หรือ หนังสือเดินทางไทย

3. เอกสารที่ต้องการรับรองลายมือชื่อ ใบขับขี่ มอบอำนาจ หรือให้ความยินยอม

 

หมายเหตุ

  1. หนังสือให้ความยินยอมจะต้องแนบสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
  2. รับรองใบขับขี่ จะต้องเป็นแบบ Smart Card เท่านั้น หากเป็นรุ่นเก่าต้องแปลภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลถูกต้อง
  3. เอกสารประกอบการขอข้างต้น นำฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 อย่างละ 2 ชุด

ค่าธรรมเนียม  500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อฉบับ (ยกเว้นหนังสือให้ความยินยอมทำหนังสือเดินทางให้กับบุตร)

เวลาให้บริการ  เวลายื่นเอกสารช่วงเช้า 09.00 -11.45 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. (02) 2581-1979 ต่อ 855,856,858  โทรสาร (02) 2562-9583